ขอต้อนรับสู่ เวปไซต์ Truth4thai

ขอต้อนรับสู่เวปไซต์ Truth4thai.org

เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่แสวงหาความจริง โดยได้จัดหมวดหมู่ออกเป็นสองหมวดได้แก่

  • ความจริงโดยสมมติ
  • ความจริงเหนือสมมติ

โดยความจริงที่อยู่เหนือสมมตินั้น เป็นความจริงอันสูงสุด และมีอานิสงค์สูงสุดในการเรียนรู้ ส่วน ความจริงโดยสมมติ นั้น เป็นความจริงที่เกิดจาก"สมมติ" ขึ้นเพื่อนำในใช้งานในโลกหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน แต่หากท่านใดไม่เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตใจแล้ว ส่วนมากจะนำสมมติเหล่านี้ไปใช้งานในทางที่ก่อโทษ มากกว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ จึงขอให้ทุกท่านศึกษา โดยใช้วิจารณญาณและใช้งานให้ถูกต้องตามหลักธรรมเพื่อ ประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเอง และผู้อื่น

Posted on May 31, 2017